O firmě

Z historie firmy

Firma R + B Auto control s.r.o., jako provozovatel stanice technické kontroly a stanice měření emisí, vznikla 2. ledna 1997. Od poloviny roku 1997 byl zahájen provoz linky STK, která společné se stanicí měření emisí provozuje svoji činnosti i v současnosti. Ze staré hospodářské budovy byl během několika měsíců vybudován moderní areál splňující nejpřísnější kritéria na provoz STK. Důraz byl kladen na zajištění odpovídajícího technického vybavení a dostatečný pracovní prostor. Samozřejmostí je dostatečné zázemí pro zákazníky a techniky stanice, k areálu patři rozměrné parkoviště s dostatečným počtem míst k stání a s prostorem pro nakládání a skládání vozidel z podvalníků.

Specifikace STK

Na základě požadavků Ministerstva dopravy a spojů splňuje provozovna STK Lubenec všechny předpisy na technické vybavení a uspořádání STK.

Určení pracoviště:
Stanice technické kontroly pro silniční motorová a přípojná motorová vozidla kategorií L, M1, N1, O1, O2, T a OT.

Kapacita vozidel:
Stanice technické kontroly byla postavena dle podmínek pro 4 kontrolní stání a na základe této kvalifikace je využívána celkově kapacita vozidel na 50 vozidel denně pro technickou kontrolu a 10 vozidel denně pro dovoz vozidel ze zahraničí.

Zvyšování kvality

Na základě nabytých zkušeností v praxi s prováděním technických kontrol vozidel i technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti je zvyšování kvality práce celé STK prioritou vedení. Zvyšováním kvality se postupně zabezpečuje zaváděním nových postupů v systému speciálních kontrol identifikace vozidel, doplňováním předpisů EHK-OSN a další odbornou literaturou Zajištěni proškolení a odborné způsobilosti personálu je zabezpečováno v úzké spolupráci s Ministerstvem dopravy a spojů s ÚSMO Praha. Další podmínkou pro zvyšování kvality, kterou vedení společnosti podporuje. je neustálé zlepšování technického vybaveni STK, zvyšování řízení jakosti, ale také postupné zdokonalování výpočetní techniky podle současných a nových vývojových trendů.

Výhodnost polohy

Při vzniku firmy byl brán zřetel na výběr polohy provozovny stanice Na základe několika vytypovaných míst byla vybrána lokalita v obci Lubenec. Obec Lubenec je výhodná z hlediska dobré dostupnosti ve velké spádové oblasti, kde dojezdová vzdálenost do velkých měst je značné velká a pro většinu obyvatelstva tedy časové nepříjemná a nákladná. Stanice technické kontroly je umístěna u silnice 1. třídy číslo 6 Praha – Karlovy Vary. Kde je značný provoz motorových vozidel a vzniká tím možnost zařídit si provedeni technické kontroly pro mnoho majitelů vozidel během jejich pravidelné cesty tímto regionem. Uvedená oblast je i v rekreační oblasti, kde poskytováním služeb v sobotu je možno uspokojit i klienty z větších městských aglomerací v jejich volném čase bez nutnosti objednání nebo vybíráni dovolené.